ENGAGE - Manifesto


ENGAGE Manifesti

Me edustamme Euroopan haja-asutusalueiden paikallisia ja maakunnallisia julkisia tahoja, ja tiedostamme, miten tärkeää on turvata jokaiselle kansalaiselle, yritykselle ja yhteisölle kohtuuhintainen, nopea laajakaista. Me olemme sitoutuneet tekemään investointeja ja kehittämään palveluja, joita tarvitaan saavuttaaksemme „Eurooppaa 2020 Digitaalistrategian“ mukaisen digitaalisen maailman ja jotka täyttävät tulevaisuuden tarpeet.

Ensimmäisen sukupolven laajakaistalla on ollut suuri vaikutus meidän elämäämme, työtapoihimme ja ylipäätään yhteiskunnan muovautumiseen. Se on muuttanut tapaa, jolla ihmiset, palvelut ja elinkeinoelämä tekevät yhteistyötä. Nyt mukaan ovat tulleet seuraavan sukupolven palvelut, jotka vaativat huomattavasti enemmän nopeutta ja varmuutta tietoverkolta. Siksi onkin tärkeää varmistaa, etteivät haja-asutusalueet jää pois tästä kehityksestä. Me tarvitsemme uutta digitaalista infrastruktuuria yhtä paljon kuin kaupungitkin.

Kiinteä kuitupohjainen tietoliikenneverkko on juuri se perusta, johon elinkeinoelämän kasvu, julkiset palvelut ja kansalaisten hyvinvointi pohjautuvat. Tämän kivijalan rakentaminen vaatii kuitenkin yhteistä poliittista tahtotilaa niin alueellisella, kansallisella kuin Euroopan laajuisellakin tasolla. Se vaatii julkisen tahon ja yksityissektorin saumatonta ja aitoa yhteistyötä, investointeja ja tietotaitoa.

ENGAGE-verkostossa mukana olevilla julkisilla tahoilla on merkittävää kokemusta ja asiantuntemusta siitä, miten digitaalisuus saadaan kohtaamaan kansalaisten ja yritysten kanssa. Verkostolla on käynnissä innovatiivisia projekteja, joissa rakennetaan tietoliikenneverkkoa koteihin saakka haja-asutusalueilla. Lisäksi verkostolla on takanaan alueiden vankka poliittinen tuki. Nämä kaksi asiaa yhdistettynä antavat verkostolle ainutlaatuisen aseman päästä vaikuttamaan Euroopan tulevaisuuteen.

Poistaaksemme suuren digitaalisen kuilun kaupunkien ja haja-asutusalueiden välillä, meidän täytyy kehittää yhteisiä strategioita yli rajojen ja kannustaa Euroopan haja-asutusalueita poliittiseen yhteistyöhön. Tämän vuoksi ENGAGE-verkosto on määritellyt seuraavat avainasiat, jotka ovat mielestämme oleellisia askeleita digitaalisten tavoitteiden saavuttamisessa.

1. Digitaalisuus on oleellinen osa Euroopan kilpailukykyä

Eurooppa tarvitsee digitaalista infrastruktuuria, joka mahdollistaa kaikkien jäsenvaltioiden ja alueiden kilpailukyvyn suhteessa muuhun maailmaan. Tämä on tunnustettu tosiasia „Eurooppa 2020 Digitaalistrategian“ tavoitteissa, joita ENGAGE-verkosto tukee. ENGAGE-verkosto uskoo, että näitä tavoitteita täytyisi vielä tarkentaa seuraavalla tavalla: vaihdetaan lause ”vähintään 50%: lla Euroopan kotitalouksista tulisi olla yli 100Mbits/s internetliittymä” muotoon ” vähintään 50 prosentilla Euroopanhaja-asutusalueen kotitalouksistaja 50 prosentilla kaupunkien kotitalouksista tulisi olla yli 100Mbits/s internetliittymä”.

2. Nopea laajakaista on yhtä tärkeä infrastruktuurin muoto kuin tiet tai sähkö

Haja-asutusalueilla on merkittävä rooli Euroopan Unionin taloudellisessa ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa, eikä niitä siksi voi jättää digitaalisen vallankumouksen ulkopuolelle. Teiden ja sähkön tapaan huippunopea laajakaista on olennainen osa Euroopan kehitystä, ja siksi „Eurooppaa 2020 Digitaalistrategian“ tavoitteiden täytyy koskea koko Eurooppaa, sekä kaupunkeja että haja-asutusaluetta.

3. Rahoitusvälineet

Euroopan komission täytyy kehittää sekä rahoitusvälineitä tukemaan verkkojen rakentumista että teknisiä ja toiminnallisia standardeja helpottamaan investointeja ja nopeuttamaan verkkojen toteutumista.

4. Julkisilla investoinneilla iso merkitys

Julkisilla investoinneilla ja tuilla on jo tällä hetkellä iso rooli digitaalisten palvelujen viennissä haja-asutusalueille. Euroopan ja jäsenvaltioiden täytyy tunnustaa paikallistason julkisten investointien merkitys ja se, että kunnat voivat halutessaan taloudellisesti tukea verkkoja.

5. Avoimella periaatteella toimivat kuituverkot ovat tulevaisuuden sana

ENGAGE-verkosto tunnustaa, että sekä julkisella sektorilla, kaupallisilla operaattoreilla että osuuskunta- ja kuntaomisteisilla verkoilla on kaikilla yhtä tärkeä ja oleellinen rooli fyysisen verkon mahdollistajina. ENGAGE-verkoston mielestä avoimella periaatteella toimivat verkot tarjoavat parhaat mahdollisuudet kilpailukykyisille yritys- ja kuluttajatuotteille. Tämän vuoksi julkisissa investoinneissa etusija pitäisi antaa verkoille, jotka tarjoavat todellisen avoimen toimintamallin läpi koko verkon sisältäen sekä aktiivi- että passiiviosat ja jotka antavat tasavertaisen pääsyn kaikille palveluntarjoajille samoilla ehdoilla.

6. Tasavertaisuus kaupunkien ja haja-asutusaleen välillä

Usein kaupungeissa nopea tietoliikenneverkko rahoitetaan ja toteutetaan julkisen tahon toimesta, minkä jälkeen sinne päästetään palveluntarjoajat toimimaan samoilla ehdoilla. Tässä kohdassa on erittäin tärkeää ottaa huomioon haja-asutusalueiden erityisluonne, jotta pystytään takaamaan samanlainen kilpailuympäristö ja markkinat kaupunkien ja haja-asutusaleen välillä niin, ettei eroja ole palvelujen määrän, laadun ja hinnan suhteen.

7. Valokuitu ensin

Yhteydet täytyy rakentaa, mikäli mahdollista, valokuidulla perille saakka, koska se on ainoa tulevaisuuden tarpeet täyttävä tekniikka. Langattomat ratkaisut ovat tärkeitä liikkuvuuden kannalta, mutta ne eivät ole korvaava vaihtoehto kuitupohjaisille palveluille.

8. Hallittu muutos kuparista kuituun

ENGAGE-verkosto uskoo, että Eurooppassa tullaan siirtymään kuparista kuituverkkoihin. Siksi on tärkeää, että kansalliset viranomaiset ja päätöksentekijät aloittavat varautumisen hallittuun muutokseen ja antavat siten varmuuden nykyisille verkoille ja uusille toimijoille heidän kuitusuunnitelmissaan.

9. Paikallistason viranomaisten roolia täytyisi korostaa ja vahvistaa

Maakunnallisilla ja paikallisilla viranomaisilla on tärkeä rooli uusien verkkojen mahdollistajana, koska he ovat myös verkkojen suurimpia loppukäyttäjiä. Lisäksi he koordinoivat katutöitä ja siten tehokasta yhteisrakentamista, voivat kannustaa passiivisen infrastruktuurin, kuten putkien, käyttöön sekä myöntävät maankäyttölupia. Ohjeistus ja hyvät käytännöt pitää olla jokaisen haja-asutusalueen saatavilla. Paikallisviranomaisten roolia pitäisi vahvistaa:

10. Tiedon vaihto, pilotointi ja soveltava tutkimus

EU:n alueellisen yhteistyöohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman tarkoitus on kannustaa hankkeita, jotka tukevat paikallisia (esim. osuuskunta- ja kuntaomisteisia) lähestymistapoja laajakaistan edistämisessä sisältäen tietotaidon vaihtamisen, ylikansalliset pilotit ja uudet edistämismallit.

Euroopan komission tulisi tukea sellaisten tutkimuskeskusten syntyä, joissa voidaan seurata ja raportoida nopeiden tietoverkkopalveluiden kehityksestä haja-asutusalueilla sekä mitata ja vertailla toimenpiteitä, investointeja ja tuloksia. Tämä keskus myös levittää parhaita käytäntöjä koskien rahoitusta sekä teknisiä ja operointimalleja. Keskuksen rooli on:

Julkisten tahojen edustajina me olemme allekirjoittaneet tämän vetoomuksen, jolla me vakuutamme sitoutumisemme digitaalisen infrastruktuurin mahdollistamiseen Euroopan haja-asutusalueilla. Tämä infrastruktuuri pitää olla sellainen, joka täyttää kansalaisten, yritysten ja julkisten tahojen tarpeet ja tavoi

Meillä on päättäväisyyttä ja tietotaitoa vastata haasteeseen rakentaa digitaalinen kansantalous, jonka varaan tulevaisuuden hyvinvointi perustuu. Euroopan haja-asutustualueella on perusoikeus olla tasavertainen pelaaja digitaalisessa vallankumouksessa.

Julistus julkaistiin Kauhajoella, 11 syyskuuta 2013

Manifestin allekirjoituslomake* Vaadittava tieto

haluan tukea edellä mainittua tietoverkkojulistusta ja saada tietoa ENGAGE-verkoston seuraavista askeleista. Minä vakuutan, että minulla on organisaationi virallinen lupa allekirjoittaa tämä vetoomus.

I agree that my support for the manifesto can be declared.

Tärkeä
Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen sähkopostiisi. Klikkaa viestin vahvista painiketta vahvistaaksesi allekirjoituksen.

funded by: EU LogoInterreg IVC Logo