ENGAGE - Manifesto


Manifest ENGAGE

Jako lokalne i regionalne organy administracji publicznej reprezentujące regiony Europy o niskiej gęstości zaludnienia, jesteśmy w pełni świadomi jak ogromne znaczenie dla naszych obywateli, przedsiębiorców i społeczeństwa ma dostęp do przystępnych cenowo usług szerokopasmowych. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do podejmowania inwestycji i rozwoju usług, które stworzą infrastrukturę ery cyfrowej 2020 i które spełnią długoterminowe potrzeby naszych obywateli, gospodarki i społeczeństwa.

Pierwsza generacja dostępu szerokopasmowego wywarła ogromny wpływ na nasze życie, nasze wzorce pracy i kształtowanie naszego społeczeństwa, zmieniając sposób w jaki współpracują ze sobą ludzie, administracja publiczna i biznes. Usługi szerokopasmowe pierwszej generacji zastępowane są szybszymi usługami o większej pojemności i w miarę postępu i rozwoju techniki w kierunku usług szerokopasmowych następnej generacji, bardzo ważne jest, aby obszary wiejskie, o niskiej gęstości zaludnienia, nie zostały w tej ewolucji w tyle. My potrzebujemy rozwoju nowej infrastruktury cyfrowej tak samo jak Europa metropolitalna.

Mowa tu o infrastrukturze na której opierać się będzie wiedza, rozwój biznesu, usługi publiczne, przyszłe źródła utrzymania, oraz życie społeczne wielu naszych mieszkańców. Niezbędna jest skoordynowana polityka na szczeblu regionalnym, krajowym i Europejskim, oraz konieczne jest aby sektor publiczny i sektor prywatny przystąpiły do działania w prawdziwym partnerstwie, wykorzystując inwestycje i umiejętności, aby sprostać przyszłym potrzebom wszystkich naszych obywateli, gospodarki i społeczeństwa.

Podmioty publiczne w projekcie ENGAGE mają bogate doświadczenie i stają się ekspertami w dziedzinie relacji pomiędzy infrastrukturą cyfrową a potrzebami obywateli i przedsiębiorców. Realizujemy innowacyjne projekty, które umożliwiają dostępność usług szerokopasmowych dla mieszkańców na obszarach wiejskich i peryferyjnych. Jako grupa z silnym lokalnym wsparciem politycznym jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, umożliwiającej omówienie i określenie potrzeb obszarów o niskiej gęstości zaludnienia w zakresie szybkich sieci szerokopasmowych.

Aby osiągnąć nasze cele, ważne jest, abyśmy opracowali wspólne strategie, zachęcali do współpracy politycznej i solidarności między wspólnotami wiejskimi Europy, aby zlikwidować wielką przepaść w dostępie do usług szybkich sieci szerokopasmowych pomiędzy obszarami wiejskimi i metropolitalnymi. Partnerzy ENGAGE określili następujące punkty, które naszym zdaniem stanowią niezbędne kroki by zrealizować cele agendy cyfrowej na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia w Europie.

1. Infrastruktura Cyfrowa dla Europejskiej Konkurencyjności

Europa potrzebuje infrastruktury cyfrowej, tak aby wszystkie państwa członkowskie i regiony, mogły skutecznie konkurować z innymi regionami świata. Jest to ujęte jako jeden z celów Agendy Cyfrowej 2020, wspieranych przez partnerów ENGAGE. Jednakże partnerzy ENGAGE są przekonani, że cele Agendy Cyfrowej należy poprawić, uszczegóławiając zapis: "50% lub więcej europejskich gospodarstw domowych powinno mieć abonament na dostęp do internetu o przepustowości powyżej 100Mbits" na "50% lub więcej europejskich gospodarstw domowych, zarówno na terenach miejskich jak i wiejskich, powinno mieć abonament na dostęp do internetu o przepustowości powyżej 100Mbits".

2. Szybkie sieci szerokopasmowe są Niezbędnym Narzędziem

Obszary wiejskie w znacznym stopniu przyczyniają się do gospodarczego i społecznego dobrobytu w Unii Europejskiej i nie powinny być wykluczone z rewolucji cyfrowej. Podobnie jak elektryczność lub drogi, szybkie sieci szerokopasmowe mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Europy; cele Agendy Cyfrowej należy zastosować dla całej Europy, miejskiej i wiejskiej.

3. Instrumenty finansowe

Komisja Europejska powinna wspierać rozwój wspólnych mechanizmów finansowania oraz standardów technicznych i operacyjnych, które mogą ułatwić inwestycje i przyspieszać realizację.

4. Istotna rola Inwestycji publicznych

Aktywne inwestycje publiczne lub dotacje odgrywają znaczącą rolę w dostarczaniu szybkich usług szerokopasmowych na obszarach wiejskich. Instytucje o zasięgu regionalnym, krajowym oraz Europejskim muszą uznać znaczenie lokalnych organów administracji publicznej w finansowym wspieraniu dostarczania szybkich sieci szerokopasmowych, w stymulacji popytu i rozwoju nowych usług cyfrowych dla mieszkańców.

5. Otwarte Sieci Dostępowe to Droga Do Przodu

Partnerzy ENGAGE uznają, że projekty prowadzone przez sektor publiczny, projekty sektora publicznego prowadzone przez zewnętrznych operatorów oraz inicjatywy oddolne, wszystkie odgrywają ważną rolę przy dostarczaniu nowej infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wiejskich. Partnerzy ENGAGE uważają, że otwarte sieci dostępowe stwarzają najlepsze możliwości dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki i usług dla konsumentów. Dlatego należy stworzyć preferencyjne warunki w zakresie inwestycji publicznych w nowe sieci szerokopasmowe, które oferują otwarty dostęp do części aktywnej oraz do elementów pasywnych aż do najniższych poziomów sieci.

6. Regulacje wspierające równość pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi

W wielu przypadkach szybkie sieci szerokopasmowe są finansowane i często budowane przez lokalne organy administracji publicznej i udostępniane hurtowym operatorom w ramach wspólnej inwestycji lub umów dzierżawy na zasadach otwartego dostępu. System regulacyjny musi uwzględnić specyfikę rynku na obszarach o niskim poziomie zaludnienia w celu zapewnienia środowiska konkurencji odpowiadającego obaszarom zurbanizowanym w odniesieniu do konkurencji na poziomie usług, dowolności ich wyboru dla konsumentów oraz cen.

7. W pierwszej kolejności światłowód

Szybka sieć szerokopasmowa powinna być dostarczana do społeczności, przedsiębiorstw i domów głównie w postaci łączy światłowodowych będących jedyną odpowiednią infrastrukturą w perspektywie długoterminowej. Bezprzewodowe usługi są ważne dla mobilności, ale nie powinny one zastępować stacjonarnych usług bazujących na łączach światłowodowych.

8. Zarządzane przejście z miedzi do światłowodów

Partnerzy ENGAGE wierzą, że docelowo Europa zastąpi dotychczasowe stacjonarne sieci miedziane - światłowodowymi. Bardzo ważne dla władz krajowych i organów regulacyjnych jest przygotowanie planu zarządzania przełączeniem sieci miedzianych na optyczne, co zapewni zabezpieczenie dla istniejących sieci, nowych uczestników rynku i innych inwestorów.

9. Rola lokalnych organów administracji publicznej powinna być wzmocniona

Lokalne i regionalne organy administracji publicznej odgrywają ważną rolę w ułatwianiu procesu dostarczania nowych sieci szerokopasmowych jako główni użytkownicy i potencjalni najemcy tych sieci; poprzez koordynowanie prac ziemnych, aktywne zachęcanie do dzielenia się infrastrukturą pasywną, oraz prawem drogi. Stosowne wytyczne oraz najlepsze praktyki muszą być dostępne i wymieniane przez wszystkie regiony o niskim poziomie zaludnienia. Rolę lokalnych organów administracji publicznej należy wzmocnić poprzez:

10. Transfer wiedzy, Pilotaże i Badania Stosowane

Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Horyzont 2020 powinny zachęcać do realizacji projektów, które aktywnie wspierają więcej oddolnych inicjatyw wdrażania dostępu szerokopasmowego, w tym transfer wiedzy, pilotaże międzynarodowe i nowe modele wdrażania.

Komisja Europejska powinna poprzeć stworzenie "obserwatorium", które umożliwi ocenę, monitorowanie i raportowanie rozwoju szybkich usług szerokopasmowych w regionach o niskiej gęstości zaludnienia, poprzez pomiar i porównywanie działań, inwestycji i rezultatów. Obserwatorium będzie także wymieniać najlepsze praktyki w zakresie finansowania, projektów i modeli, które mogą ułatwić wdrażanie sieci szerokopasmowych i usług cyfrowych. Zadaniem obserwatorium będzie:

Jako przedstawiciele organów administracji publicznej uczestniczących w projekcie ENGAGE podpisaliśmy tę deklarację, aby potwierdzić nasze zobowiązanie do stworzenia infrastruktury cyfrowej, która sprosta ambicjom i potrzebom mieszkańców, przedsiębiorców i podmiotów publicznych na obszarach Europy charakteryzujących się niską gęstością zaludnienia.

Jesteśmy zdeterminowani i posiadamy niezbędną wiedzę, aby sprostać wyzwaniom związanym z budową infrastruktury cyfrowej oraz gospodarki, na których będzie zbudowana pomyślna przyszłość. Wiejska Europa o niskim poziomie zaludnienia ma fundamentalne prawo bycia równym graczem w rewolucji cyfrowej.

Wzywamy aby do nas dołączyć.

Kauhajoki, Finlandia, 11 Września 2013 roku

Formularz podpisu* pola wymagane

Pragnę wyrazić swoje poparcie powyższej deklaracji/manifestu dotyczącej Szybkich Sieci Szerokopasmowych dla obszarów Europy o niskiej gęstości zaludnienia oraz chcę otrzymywać bieżące informacje o wszystkich przyszłych działaniach partnerstwa ENGAGE. Potwierdzam , iż jestem stosownie umocowany/a w organizacji którą reprezentuję, oraz wymagany proces mojej autoryzacji w organizacji został wykonany prawidłowo.

I agree that my support for the manifesto can be declared.

Ważne
Po wysłaniu otrzymasz wiadomość potwierdzającą. Po jej otrzymaniu, w celu potwierdzenia podpisu i zakończenia procedury, proszę kliknąć przycisk potwierdzający.

funded by: EU LogoInterreg IVC Logo