ENGAGE - Manifesto

ENGAGE Manifest

Kot pripadniki lokalne in regionalne javne oblasti, ki predstavlja ruralno Evropo, se zavedamo pomembnosti cenovno dosegljivih visokohitrostnih širokopasovnih povezav (HSB) za naše prebivalstvo, podjetja in družbo. Pripravljeni smo investirati in razvijati storitve, ki bodo do leta 2020 ustvarile infrastrukturo digitalne dobe, da bo le-ta lahko zadostila dolgoročnim potrebam naših prebivalcev, gospodarstev in družbe.

Prva generacija širokopasovnih omrežij je imela velik vpliv na naša vsakodnevna življenja, naše delovne vzorce in oblikovanje naših družb. Spremenil se je način, na katerega ljudje, javna uprava in podjetja medsebojno sodelujejo. Prve generacije širokopasovnih storitev se sedaj zamenjujejo z omrežji večje zmogljivosti, višje hitrosti in ko se premikamo proti tem širokopasovnim storitvam naslednje generacije, je izredno pomembno, da ruralna področja pri tem ne zaostajajo. Tako kot metropolitanski predeli Evrope, tudi mi potrebujemo razvoj nove digitalne infrastrukture.

Na tej infrastrukturi bo temeljil uspeh podjetij, pa tudi bodoče preživetje prebivalstva, javne storitve in kakovost življenja velikega števila naših prebivalcev. Za to je potrebna usklajena politika na regionalnem, nacionalnem in evropskem nivoju ter resnično sodelovanje med javnimi oblastmi in zasebnim sektorjem, kjer se bodo tudi v prihodnosti aplicirale investicije in znanje za doseganje potreb vseh naših prebivalcev, gospodarstva in družbe.

Subjekti javne oblasti v projektu ENGAGE imajo precejšnje izkušnje in so postali strokovnjaki na področju razmerja med digitalno infrastrukturo ter potrebami svojih prebivalcev in podjetij. Izvajamo inovativne projekte za omogočanje povezljivosti v vseh skupnostih na ruralnih in obrobnih območjih. Kot skupina z močno politično podporo smo v edinstvenem položaju za razpravljanje in prepoznavanje HSB potreb na ruralnih območjih. Za doseganje naših ciljev je ključno, da razvijemo skupne strategije, spodbudimo politično sodelovanje in solidarnost med evropskimi ruralnimi skupnostmi ter na ta način zapremo to veliko vrzel v visokohitrostnih širokopasovnih storitvah med metropolitanskimi in ruralnimi območji. Partnerji projekta ENGAGE smo identificirali ključne točke, za katere verjamemo, da predstavljajo nujne korake pri zagotavljanju ciljev Digitalne Agende v ruralnih predelih Evrope.

1. Digitalna infrastruktura za Evropsko konkurenčnost

Evropa potrebuje digitalno infrastrukturo, ki omogoča vsem regijam in državam članicam, da postanejo konkurenčne drugim regijam po svetu. To je prepoznano tudi v ciljih Digitalne Agende 2020 in člani projekta ENGAGE to močno podpiramo. Člani projekta ENGAGE verjamemo, da bi morali cilji Digitalne Agende biti izboljšani, določitev “50 ali več odstotkov evropskih gospodinjstev bo naročenih na internetno povezavo hitrosti nad 100 Mbit/s” pa spremenjena v “50 ali več odstotkov tako urbanih kot ruralnih gospodinjstev v Evropi bo naročenih na internetno povezavo hitrosti nad 100 Mbit/s”.

2. Visokohitrostna širokopasovna povezava je bistvena korist

Ruralna območja veliko prispevajo k gospodarski in družbeni blaginji Evropske unije in zato ne smejo biti izpuščena iz digitalne revolucije. Tako kot elektrika in ceste, so tudi visokohitrostne širokopasovne povezave ključne za razvoj Evrope. Cilji Digitalne Agende morajo biti aplicirani na vso Evropo, tako urbane kot ruralne predele.

3. Finančni instrumenti

Evropska komisija mora poleg tehničnih in operacijskih standardov, ki lahko olajšajo investicije in pospešijo izvedbo, podpirati tudi razvoj skupnih finančnih mehanizmov.

4. Javne investicije igrajo ključno vlogo

Aktivne javne investicije ali subvencije že igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju visokohitrostih širokopasovnih storitev na ruralnih območjih. Regionalne, državne in evropske institucije morajo prepoznati, kako pomembno je, da lokalna javna oblast finančno podpira razvoj visokohitrostih širokopasovnih omrežij, spodbujanje povpraševanja in razvoj novih digitalnih storitev za prebivalstvo.

5. Odprta omrežja so omrežja prihodnosti

Partnerji projekta ENGAGE se zavedamo, da vsi projekti, ki se izvajajo pod vodstvom javnega in zasebnega sektorja ter iniciative s pristopi od spodaj navzgor (angl. bottom up), igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju nove digitalne infrastrukture na ruralnih področjih. Partnerji projekta ENGAGE menimo, da odprta omrežja ponujajo najboljše pogoje za poslovno konkurenčnost in potrošniške storitve, zato mora biti pri javnih investicijah prednost dana novim omrežjem, ki ponujajo odprt dostop do najnižjih nivojev omrežja, vključno z aktivnimi in pasivnimi elementi.

6. Regulacija za podporo enakosti med urbanimi in ruralnimi območji

V mnogih primerih HSB omrežja financirajo in pogosto tudi gradijo lokalne oblasti, potem pa so na voljo operaterjem pod vnaprej določenimi pogoji najema in po načelu odprtega dostopa. Regulator mora upoštevati specifično naravo ruralnih tržišč, da lahko zagotovi enako konkurenčno okolje, kot ga lahko najdemo v urbanih območjih v smislu konkurenčnosti, izbire in cene storitev.

7. Najprej optika

Visokohitrostne širokopasovne storitve morajo biti skupnostim, podjetjem in domovom omogočene predvsem prek optičnih povezav, ki so edina dolgoročno trajnostna infrastruktura. Brezžične storitve so pomembne za omogočanje mobilnosti, vendar na njih ne moremo gledati kot na zamenjavo za storitve, ki temeljijo na optičnih tehnologijah.

8. Upravljanje prehoda z bakrenih omrežij na optična

Partnerji projekta ENGAGE verjamemo, da bo Evropa prešla z bakrenih na fiksna optična omrežja. Pomembno je, da državne oblasti in regulatorji v tek spravijo načrtovanje za voden prehod in tako obstoječim omrežjem, novim ponudnikom in drugim investitorjem omogočijo ustrezno stopnjo gotovosti.

9. Vloga lokalnih oblasti mora biti okrepljena

Regionalne in lokalne oblasti igrajo pomembno vlogo pri omogočanju novih omrežij, kot njihovi glavni uporabniki in potencialna sidrna podjetja; prek usklajevanja cestnih del, aktivnega spodbujanja deljenja pasivne infrastrukture in s pomočjo odobritev pravic poti. Svetovanje in vpogled v dobre prakse morata biti omogočena in deljena z vsemi ruralnimi regijami, njihova vloga pa okrepljena z:

10. Prenos znanja, pilotni in aplikativni raziskovalni projekti

Evropski program teritorialnega sodelovanja (The EU Territorial Cooperation Programme) in Horizont 2020 morata spodbujati projekte, ki aktivno podpirajo več »bottom up« pristopov k izgradnji širokopasovnih omrežij, vključno s prenosom znanj in izkušenj, mednarodnih pilotov in novih modelov izvedbe.

Evropska komisija bi morala podpirati ustanovitev »observatorija«, ki lahko dostopa, nadzira in poroča o razvoju visokohitrostnih širokopasovnih storitev v ruralnih regijah, ocenjuje in primerja ukrepe, investicije in vmesne rezultate. Observatorij bo tudi delil dobre prakse s področij financiranja, projektov in modelov, ki lahko lajšajo uvedbo novih digitalnih omrežij in storitev. Deloval bi kot:

Kot predstavniki javne oblasti, ki sodelujemo v projektu ENGAGE, smo podpisali to deklaracijo, s katero potrjujemo našo zavezo pri vzpostavitvi digitalne infrastrukture v ruralni Evropi, ki bo zadostila ambicijam in potrebam naših prebivalcev, podjetij in javne uprave.

Smo vztrajni in posedujemo znanja, ki so potrebna pri izzivu izgradnje digitalne infrastrukture in gospodarstva na katerem bo zgrajena bodoča blaginja. Ruralna Evropa in temeljno pravico biti enakopraven član v digitalni revoluciji.

Pridružite se nam!

Manifest je lansiran 11. septembra 2013 v mestu Kauhajoki na Finskem.

Signing Form* required

This Organisation would like to express its support for the High Speed Broadband for Rural Europe manifesto/declaration and to be kept informed of all future actions of the ENGAGE partnership. I confirm that I have the required authority of my organisation to do so and that the required authorisation process of my organisation has been duly carried out.

I agree that my support for the manifesto can be declared.

Important
After submitting, you'll get a confirmation e-mail. Please click on the confirm button to complete your signing.

funded by: EU LogoInterreg IVC Logo